Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

Onderstaande afspraken vormen vanaf juni 2018 de verwerkersovereenkomst voor het product en of de dienst van het
bedrijf dat deze verwerkersovereenkomst heeft opgesteld.

Algemeen

Onderstaande afspraken (hierna ‘Verwerkersovereenkomst’ genoemd) zijn opgesteld door Janssens Kassasystemen B.V.,
statutair gevestigd te (5753PC) te Deurne aan de Industrieweg 12R. Janssens Kassasystemen wordt verder in deze
overeenkomst aangeduid als ‘Verwerker’ of ‘JKS’.
Voor vragen over de verwerkersovereenkomst kan contact opgenomen worden met JKS op telefoonnummer 024-3444111
of per email info@kassasystemen.nl.
Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle (eventuele) verwerkingen van Persoonsgegevens die JKS verricht in
het kader van de serviceverlening en/of support door JKS. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomst(en) van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Begrippen

In deze Verwerkersovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen in
de Verwerkersovereenkomst wordt het volgende verstaan:

1.1 Betrokkene(n): degene(n) op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
1.2 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze
leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang
tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
1.3 Opdrachtgever: partij in wiens opdracht JKS persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever is
verwerkingsverantwoordelijke.
1.4 Overeenkomst: de serviceopdracht die JKS krijgt van Opdrachtgever voor serviceverlening en/of support van de
door JKS geleverde diensten/producten, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.
1.5 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die JKS in het
kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt.
1.6 Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (AVG).
1.7 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst die tezamen met de bijlagen de verwerkersovereenkomst vormen
als bedoeld in artikel 28, lid 3 AVG.
1.8 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Overeenkomst met betrekking tot
Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés,
zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

Artikel 2. Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker in het kader van de
Overeenkomst.
2.2 De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen zijn in
Bijlage 1 omschreven.
Artikel 3. Inwerkingtreding en duur
3.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt per juni 2018 in werking.
3.2 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Verwerker alle Persoonsgegevens overeenkomstig
artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd.
3.3 Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

Artikel 4. Omvang Verwerkingsbevoegdheid Verwerker

4.1 Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend
Verwerkersovereenkomst Janssens Kassasystemen B.V.

Artikel 5. Beveiliging van de Verwerking

5.1 Verwerker treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in Bijlage 2.
5.2 Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen
van aanvullende beveiligingsmaatregelen.
5.3 Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk toestemming
heeft verkregen van Opdrachtgever en behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
5.4 Verwerker informeert Opdrachtgever zodra hij kennis heeft genomen van onrechtmatige Verwerkingen van
Persoonsgegevens of inbreuken op beveiligingsmaatregelen zoals genoemd in het eerste en tweede lid.

Artikel 6. Geheimhouding door Personeel van Verwerker

6.1 Verwerker houdt de Persoonsgegevens geheim. Verwerker draagt ervoor zorg dat werknemers die bij Verwerker
deelnemen aan de Verwerkingen zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting ter zake van de
Persoonsgegevens.

Artikel 7. Subverwerker(s)

7.1 Indien Verwerker, een andere verwerker(s) inschakelt om ten behoeve van Opdrachtgever verwerkingsactiviteiten
te verrichten, worden aan deze andere verwerker(s) bij overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake
gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.
7.2 Opdrachtgever is ermee akkoord dat Untill als subverwerker door JKS kan worden betrokkenen bij de uitvoering
van de Overeenkomst.

Artikel 8. Bijstand vanwege rechten van Betrokkene(n)

8.1 Verwerker verleent Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de
in hoofdstuk III van de Verordening vastgestelde rechten van de Betrokkene te beantwoorden.
8.2 Verwerker heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te
brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 9. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

9.1 Verwerker informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging indien hij kennis heeft genomen van een
Inbreuk van Persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG.
9.2 Verwerker informeert Opdrachtgever na een melding op grond van het eerste lid over ontwikkelingen betreffende
de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
9.3 Verwerker kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever tegen zijn dan
geldende tarieven.

Artikel 10. Teruggave Persoonsgegevens en bewaren

10.1 Verwerker zorgt dat de Persoonsgegevens binnen 30 dagen na afloop van de Overeenkomst worden verwijderd.

Artikel 11. Informatieverplichting en audit

11.1 Verwerker stelt alle informatie ter beschikking aan de Opdrachtgever en/of de bevoegde toezichthoudende
autoriteit die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden
nagekomen.
11.2 Verwerker verleent alle benodigde medewerking aan audits.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Verwerker is niet aansprakelijk voor eventuele door Opdrachtgever geleden en/of te lijden schade. Indien ondanks
het voorgaande in rechte en/of door een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens vast mocht kom te staan dat
Verwerker aansprakelijkheid is en/of verantwoordelijk is voor enig geleden of te lijden schade dan is deze
aansprakelijkheid van Verwerker beperkt tot het factuurbedrag dat JKS in rekening heeft gebracht bij
Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, doch beperkt tot een maximum van € 1.500.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Partijen zullen deze overeenkomst aanpassen aan gewijzigde of aangevulde regelgeving.
13.2 In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van een of meer bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst,
blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
13.3 Partijen zullen hun geschillen verband houdende met deze Verwerkersovereenkomst uitsluitend voorleggen aan
de Rechtbank Oost-Brabant.

Verwerkersovereenkomst Janssens Kassasystemen B.V.
Bijlage 1: Verwerkingen van persoonsgegevens

1. Verwerker zal de volgende verwerkingen voor Opdrachtgever uitvoeren:
– Maken van een back-up, kopie en of andere vorm van verwerking van de personeelsgegevens van
Opdrachtgever om een product of dienst aan Opdrachtgever te kunnen bieden c.q. leveren, verbeteren
en/of Opdrachtgever te helpen bij een vraag of probleem daaromtrent.
2. Het daarbij beoogde doel is een goede uitvoering van de Overeenkomst en de duur is in beginsel de looptijd van de
Overeenkomst afhankelijk, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn van toepassing is.
3. Onderstaand wordt zo volledig mogelijk toegelicht welke persoonsgegevens van personen in het kader van de
Overeenkomst (mogelijk kunnen) worden verwerkt door Verwerker:

– Klant- of lidmaatschap nummer;
– Geslacht;
– Aanhef;
– Voorletters;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– Straat en huisnummer;
– Postcode en plaats;
– Datum klant of- lidmaatschap;
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Tussenvoegsel partner;
– Achternaam partner;
– Geboorteplaats;
– Nationaliteit;
– BSN;
– Telefoonnummer;
– Mobiel telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Gegevens met betrekking tot abonnement/betalingen;
– Bankrekeningnummer;
– Beroep;
– Gewicht;
– Lengte;
– Kledingmaat;
– Een eventuele andere hierbij aansluitende persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst Janssens Kassasystemen B.V.

BIJLAGE 2: BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Verwerker heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens genomen:

– Wachtwoordenbeveiliging voor personeel;
– Beveiliging van netwerkverbindingen;
– Met alarm beveiligd gebouw; cameras
– Iedere desktop is afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord, desktopafscherming wordt na 5 minuten
“geen activiteit” automatisch geactiveerd;
– Alle arbeidsovereenkomsten bevatten artikelen m.b.t. geheimhouding;
– Updates worden automatisch doorgevoerd.

 

Verwerkingsovereenkomst

Informatie aanvraag:

Demo Aanvraag